Abezia-Arantxagas

Distancia total: 12.75 km
Elevación máxima: 924 m
Elevación mínima: 619 m
Ascenso total: 600 m
Download file: Abezia-Arangatxas.gpx